Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Schulgeschichte, Gründung Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Ewangelsku šulu w Slepom bě Mužakowski stawowski knjez Alexander von Callenberg 1730 załožił. Šula w Miłorazu bu 1770 załožena. Hakle w lěće 1836 buchu w Dźěwinje, 1837 w Nowym Měsće, 1892 w Mułkecach, 1899 w Rownom, 1910 w Trjebinje a 1911 w Brězowce nowe šule natwarjene.

1772-1778

W februaru 1772 wobroći so Slepjanski Slepjanski wučer Michael Felffel na hrabjoweho rentmištra z próstwu wo twar noweje šule. Tuta próstwa bu spěšnje spjelnjena; stara šula bu spotorhana a 1778 při pohrjebnišću nowa natwarjena.

1844

1844 bu nowy dom za zwóńka a šulu při wjesnej dróze natwarjeny.

1844-1865

Najprjedy bě šula w Slepom jenička we wosadźe, tola w Nowym měsće a w Miłorazu mějachu kutowu šulu za małe dźěći. Tak chodźeše 1860 na přikład 84 dźěći ze Slepoho, 60 z Rownoho a 58 dźěći z Trjebina do Slepoho do šule, kotraž bě do wyšeje, srjedźneje a delnjeje rjadownje dźělena. Dźěći Slepjanskeje šule wuwučowaše kantor F. Th. Raede. Patron šule bě Mužakowski stawowy knjez princ Friedrich der Niederlande.

1865

1865 so šula přitwari a rozšěri.

1899

Přez twar noweje šule w Rownom 1899 bě w Slepjanskej šuli 88 dźěći mjenje, přez twar noweje šule w Trjebinje dalšich 86 dźěći mjenje.

1918-1929

1918 bě w Slepom zaso 222 šulskich dźěći w štyrjoch rjadownjach, tak zo bu tam zaso jara wusko. Tuž so tež w Eschenbachec hosćencu wuwučowaše a pola wojnarja Mazule, dokelž so twar noweje šule w Slepom přez wšelake ćahańcy přez lěta dliješe.

1928-1929

Z natwarom noweje šule w lětomaj 1928/29 dóńdźe tež k dźělenju šule wot cyrkwje. Nowa šula bu 3. nowembra 1929 poswjećena.

1945-1955

Tuta šula wopokaza so po skónčenu wójny w lěće 1945 znowa jako přemała. Přez dźěći šleskich ćěkancow buchu rjadownje widźomnje wjetše. Hižo za čas wójny bě situacija tajka, zo běchu rjadownje dla ewakuowanych dźěći z němskich wulkoměstow wjace hač połne. Hižo w tutym času bu šulska wučba dla falowacych wučerjow a dla wšelakich zběranskich akcijow redukowana; w februaru 1945 pak scyła přesta. Po wójnje so šulska wučba w awgusće1945 wotpowědnje wobstejacym móžnosćam přez fararja Heinricha Trompke a ze Šleskeje pochadźaceho wučerja Paula Triebsa zaso započa. W prěnich powójnskich lětach dyrbjechu so zaso přidatne rumnosće za šulsku wučbu wužiwać. Tónraz Lehmannec hosćenc (Burska stwa) a pozdźišo zarjadniska šula. Tež z popołdnišej wučbu spytachu njedostatk rumnosćow wurunać. W šulskim twarjenju samym buštej pinca a awla za šulske hodźiny wužiwanej.

1961

Dokelž bě so Trjebinska šula we wójnje wotpaliła, dyrbjachu dźěći z Trjebina zaso do Slepoho do šule chodźić, doniž jich šula zaso natwarjena njebě. 1961 bu při šulskej zahrodźe twar z płonej třěchu natwarjeny, tak zo nastachu štyri dalše rjadowniske rumnosće. Přez twar sydlišća „Wam k zbožu“ a přićehnjenje předewšěm młodych ludźi bě ličba dźěći w gmejnje rapidnje postupiła, tak zo dyrbjachu so spěšnje rozrisanja namakać.

1969-04-30

Dnja 30. apryla 1969 połoži wjesnjanosta Helmut Christmann zakładny kamjeń za twar noweje Polytechniskeje wyšeje šule z dźesać rjadownjemi.

1971-04-03

Dnja 4.3.1971 bu prěni twarski wotrězk přepodaty.

1972

Twar 2. twarskeho wotrězka so potom započa a bu 9. 11. 1972 přepodaty. W rjadownjach 5-10 buchu tež dźěći wokolnych wsow - Brězowki, Dźěwina, Rownoho, Trjebina, Mułkec a Miłoraza - wuwučowane. Po přepodaću 2. twarskeho wotrězka buchu šule w Dźěwinje, Brězowce, Miłorazu a Mułkecach zawrjene. Jenož w šulomaj w Rownom a Trjebinje dale šulerjow wot 1. do 4. lětnika wuwučowachu. Nowa centralna šula ma kapacitu za 650-720 dźěći.

1977-12-10

Hižo 10.12.1977 bu nowa sportownja poswjećena. Nowotwar bu runje tak kaž Sportnišćo młodźiny šuli přirjadowany, zo by so běžne wudźeržowanje financowało. Dźěći wokolnych wsow jězdźachu z busom do šule.

1984

Wučba za zakładnych šulerjow w lětnikach 1-4 wotměwaše so w nowej šuli na Wojerowskej dróze.

2004

Wutwar Slepjanskeje pěstowarnje so dokónči. Nowe rumnosće pod třěchu wužiwaše wotnětka hort, kotryž bě dotal w srjedźnej šuli.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen