Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Trebendorf Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 
Trebendorf

Staros│owjanske sydliÜŠo Trjebin naspomnja so prýni raz pisomnje w lýŠe 1399 w zwisku ze sydliÜŠom Slepo. Za Trjebin eksistuje pak te× zapis jako Trebindorf w Bartskim ratarskim archiwje z lýta 1382. Mjeno Trjebin wotwodčuje so wot serbskeho trjebaŠ, Üto× mˇh│o na nýhdyÜi woznam ätrjeba = woporô pokazaŠ. Dokel× le×eÜe wjes p°i nýhdyÜim puŠu, po kotrym× wˇjska Šahachu, dyrbjachu wikowarjo a puŠowacy c│o za wu×iwanje puŠa p│aŠiŠ. Tutˇn äwoporô pasýrowacych ludči bý za gmejnu wa×ne סr│o dochodow.

Wobydlerjo dčý│achu w lýsu, býchu pŔo│arjo a mali burja. Zwonka wsy, njedaloko h│owneje drˇhi, stejeÜe smˇlna pýc. HiÜŠe dčensa rýka tutˇn wjesny dčýl Smˇlna pýc.

Mnohe swˇjbne mjena na to dopominaja, zo bý Trjebin ryzy serbska wjes: Pawlo, Petrik, Jando, Kral, Nakonc a dalÜe. Te× nýkotre le×ownostne mjena su wotwodčenki serbskich pomjenowanjow, ka× Lug, Gusk, Dubrawicy, Zagola. Äony a holcy chodčachu wÜýdnje burske, potajkim w serbskej narodnej drasŠe, a wobchadna rýŔ bý serbÜŠina. Wýzo hajachu so te× waÜnja a na│o×ki. NajznaŠiÜe su camprowanje, debjenje jutrownych jejkow, chodojtypalenje, stajenje a mjetanje meje a dčýŠetko. W ×iwjenju ludči mýjachu te× powýsŠe wulki wuznam. Najwa×niÜe figury su w nich plon, lutki a p°ezpo│nica.

Po p°irjadowanju Slepjanskej wosadče chodčachu Trjebinske dčýŠi te× w susodnej wosadče do Üule, doni× njedˇsta wjes 1910 swˇjsku Üulu. P°ez industrializaciju holanskeje kˇnŔiny bu te× Trjebin dwurýŔna wjes.

Za Ŕas faÜizma býchu Serbja pot│ˇŔowani a jich rýŔ a kultura zakazanej. Po 1945 buchu Serbja jako änarodna mje˝Üinaô wÜostronsce spýchowani. Rany pot│ˇŔowanja pak su dčensa hiÜŠe spˇznajomne, na p°ik│ad w zwisku z rýŔu a narodnej drastu. Pod nowymi wumýnjenjemi bu komplikowaniÜo, swoje prawa wobÜýrnje wu×iwaŠ.
Trjebin je dčensa rjana a Ŕista wjes. Wobydlerjo wuradčuja wo wÜých p°edewzaŠach a jich zwoprawdčenju zhromadnje. Towarstwa a organizacije wukonjeja Ŕi│e duchowno-kulturne ×iwjenje. Njech su tu mjenowane dobrowˇlna wohnjowa wobora, sportowe towarstwo, towarstwo ×onow a Domowina.

Pýstowarnja je p°ik│adne kub│anske zarjadniÜŠo. Tu× je bjez dčiwa, zo Šehnje dale a wjace ludči do Trjebina, zo bychu sej tu nowe doma stworili. Po 1990 bu hi×o wjace haŔ 60 nowych swˇjbnych domŔkow twarjenych. NaÜa wjes je so w zaÜ│ych lýtach k modernej, doprýdkarskej wsy wuwiwa│a, w kotrej× bydliŠ, dčý│aŠ a zhromadnje nýÜto zeskutkownjeŠ so zadani.

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen