Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Ausflugstipps Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Slepo:

Slepo Serbski kulturny centrum
Wustajeńca drastowych klankow w Slepjanskej drasæe, mała zbìrka jutrownych jejkow a dwumìsaène tematiske wustajeńcy

Mułkecy:

Mułkeèanski wysoki nasyp
rekultiwowana płonina jako kónèina škitaneje krajiny

Rowno:

Njepilic dwór
ca. 200 lìt stary kładŸity statok, w kotrejž je Serbska domizniska stwa

Serbska domizniska stwa
pokazuje, kak su holanscy burja nìhdy žiwi byli

Trjebin:

Zwìrjenc
wokoło 1780 załoženy lìs z parkom, hdŸež steješe nìhdy hóntwjerski hród

Miłoraz:

Rólic młyn (Rula)
je wjesny dŸìl gmejny Miłoraz. Na nìhdyšim terenje zawoda je dŸensa z wódnej mocu æìrjena pűiprawa k produkciji miliny. K tutomu idyliskemu mìstnu dóstanje so èłowjek najlìpje z kolesom po nowych wutwarjenych kolesowarskich šæežkach z Noweho Mìsta abo pűez Sprjewinu dróhu.

DŸìwin:

Lìsny jìzor
Jìzor mjez DŸìwinom a DŸìwinkom ze sydlišæom bungalowow

Brìzowka:

Brìzowski jìzor
Z nìhdyšeje jamy nastaty jìzor z FKK-pűibrjohom pűi južnym pobrjohu, campingowanišæom pűi sewjernym pobrjohu, pobrjóžnym hosæencom z kehelowanskej èaru, suwadłom, awtokinom

Bošojce:

Feliksowy jìzor
Feliksowy jìzor cile za wulìty: wìža, jìzor a hosæenc pűi Feliksowym jìzorje

Strittmatterec wobchod

Gródk:

hród
Hrodowy a holanski muzej

mìsto

Mužakow:

Krajinowy park wjercha Pücklera
Krajinowy park podłu Nisy na nìmskej a pólskej stronje ze starym hrodom, oranžeriju, tropowym domom

Bahnowa kupjel a strowotniski centrum
kupjele

mìsto
namjezne mìsto nad Nisu

„Kofejownja we wìži“
hosæenc

„Turmvilla“
multikulturalny młodŸinski centrum

Jabłońc:

“Gablenzer Freizeit“
restawrant dožiwjenskeje gastronomije z bowlingowym centrumom, wellnesowym wobłukom a fitnessowym centerom
kładŸity dom Barthelec statok stare kładŸite twarjenje

Kromola:

Kromlowski park
Acalejowy a rododendronowy park z mostom z bazalta

wjesny dŸìl Jabłońca
wjesny dŸìl

jìzory a hat
Lìsny jìzor a jìzory z nìhdyšich jamow mjez Kromolu, Brìzowku a Bìłej Wodu

Nowe Mìsto:

"K hamorej" hosæenc

wjesny dŸìl Sprjewineho doła

Sprjewine spušæadło z małej wodarnju w luboznej krajinje

Serbska bróžeń
hosæenc a pensija w kulturno-historiskim ambienæe


Wochozy:

Park błudŸenkow
w meji 2003 załoženy park, kiž prezentuje błudŸenki z Wochožanskeje brunicoweje jamy

wjes
wjesny dŸìl Hamora

Zagoà:

wjesny dŸìl Krušwicy

rìzak
demonstraciski rìzak

Delni Wujìzd:

DŸiwinowa farma pűi Bjerwałdskim jìzoru
DŸiwinowa farma leži na ca. 130 ha wulkej lìsnej a sukcesiskej płoninje mjez Sprjewju a Bjerwałdskim jìzorom, na kotrejž rostu štomy a kerki a kiž skiæa zwìrinje pomìry podobne kaž w pűirodŸe.

Bìła Woda:

Lodohokejowy stadion
Lodohokej Bìła Woda

płuwarnja

mìsto

wuhladnišæo pűi brunicowej jamje

Zwìrjenc

lìsna železnica
Wobaj parkaj - Kromlowskii kaž tež Park wjercha Pücklera w Mužakowje – stej z lìsnej železnicu z Mužakowa do Bìłeje Wody a wróæo zwjazanej. (Bìła Woda-Kromola, Bìła Woda-Mužakow). Jeje stawizny sahaja wróæo haè do lìta 1895

Brandt:

Tropical Islands
Swìt dožiwjenjow

Choæebuz:

Lubin:

Błóta
wuchadŸišæo za jìzby z èołmom po Błótach

Raduš:

Słowjanske hrodŸišæo
z wustajeńcu »Archeologija w Delnjej Łužicy«

Halštrowska
Hola-Zabrod:

Muzej jutrownych jejkow
Łužiskeho domizniskeho towarstwa

Zhorjelc:

Kleinwelka:

Park sawrijerow
ze skulpturami w parku, Ossi-wustajeńcu a wulkim błudŸišæom

Rìèicy:

Sydlišæo Erlichtec dwór
kopija słowjanskeho sydlišæa z kładŸitymi domami z hosæencom, rjemjesłom, turistiskej informaciju, Wjelèim muzejom, małymi rjemjeslniskimi wobchodami

wjes

Zehntendorf:

Kulturna kupa Einsiedel
dožiwjenski wólnoèasny park po koncepæe drjewoweho designera Juergena Bergmanna

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen